Pověřenec pro ochranu osobních údajů – zkráceně Pověřenec

Data Protection Officer – zkráceně DPO


Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen pověřenec nebo DPO) je osoba, kterou musí část správců  a zpracovatelů osobních údajů jmenovat. Hlavním úkolem pověřence je dohlížet na soulad zpracování osobních údajů s Nařízením a radit správci se skutečnostmi spojených s ochranou osobních údajů. Poradenská a dohledová činnost není však jedinou činností, kterou pověřenec provádí, jeho úkoly lze shrnout následovně:

 • poskytování poradenství související s povinnostmi vyplývajícími z Nařízení
 • sloužit jako kontaktní místo pro subjekty údajů
 • dále sloužit jako kontaktní místo pro dozorový úřad (ÚOOÚ)
 • provádí monitorování souladu s Nařízením
 • poskytuje školení v oblasti GDPR (ochrany osobních údajů) zaměstnancům
 • vypracovává posudky při posouzení vlivu
 • kontinuálně prověřuje procesy správce a zpracovatele z pohledu ochrany osobních údajů
 • analyzuje procesy zpracování a ověřuje jejich soulad
 • informuje správce nebo zpracovatele o možných způsobech zlepšení, možných nesouladů
 • doporučuje metodiku pro provádění posouzení
 • doporučuje opatření, která by bylo potřeba přijmout
 • mimo jiné se zaměřuje na rizika v rámci procesu zpracování

Přestože Nařízení funkci pověřence zavádí plošně v rámci členským států EU, nejedná se o úplnou novinku. Funkce pověřence funguje v několika evropských zemích již řadu let, např. v Německu, Polsku, Maďarsku, Francii nebo Slovinsku.

Při jmenování pověřence je potřeba postupovat v souladu s Nařízením a uvědomit si, že se nejedná o řadového zaměstnance, který má na starosti jen ochranu osobních údajů, ale jde o specifickou a nezávislou pracovní pozici a nezávislé postavení v rámci organizace. Například, v souladu s Nařízením, musí být zajištěno, že pověřenec:

 • není ve střetu zájmů
 • je samostatnou osobou z pohledu výkonu funkce a nesmějí mu být ukládány žádné úkoly
 • je samostatným poradním orgánem
 • se neřídí nebo jinak nepodléhá obchodnímu nebo jinému záměru správce nebo zpracovatele
 • se musí vymezit vůči jakémukoliv rozporu s Nařízením
 • má přístup k nejvyššímu vedení organizace

Z výše uvedeného vyplývá, že zajistit interního pověřence (vlastního zaměstnance) v souladu s Nařízením, může být nejen náročné z pohledu zajištění a dodržení základních principů jeho fungování v organizaci, ale i nákladné a to nejen z pohledu mzdových nákladů, ale i nákladů spojených se získáním potřebné odbornosti pro výkon této pozice. Na proti tomu, spolupráce s externím pověřencem na základě smlouvy o poskytování služeb přináší řadu výhod, zejména:

 • vyšší odbornost, dosažená kombinací expertů z oblasti práva, IT, obchodu, procesního řízení, atd.
 • jednoznačně nedochází ke střetu zájmů
 • zajištění samostatnosti při výkonu funkce již vyplývá z povahy externí služby
 • výrazně nižší náklady spojené s výkonem služby pověřence

Je důležité zmínit, že pověřenec pro ochranu osobních údajů je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázán tajemstvím nebo důvěrností, v souladu s právem Unie nebo členského státu. To tedy znamená, že my, jako poskytovatelé DPO služby máme povinnost mlčenlivosti a zejména zákaz takového jednání, kterým by se neoprávněná osoba mohla seznámit s informacemi, které jsme jako pověřenci získali v souvislosti s plněním svých úkolů. 

Povinnost jmenovat pověřence se jednoznačně vztahuje na správce a zpracovatele osobních údajů, kterými jsou:

 • orgány veřejné moci
 • pokud hlavní činností správce nebo zpracovatele je systematické, rozsáhlé a pravidelné monitorování
 • pokud hlavní činnost správce nebo zpracovatele zahrnuje zpracování zvláštní kategorie údajů

Vedle povinného jmenování pověřence je možné k prokázání souladu s Nařízením dle čl. 24 Nařízení jmenovat pověřence dobrovolně. To je velmi významné zejména z pohledu získání nezávislé osoby, která provádí dohled nad dodržováním souladu a jako důležitý komunikační kanál pro dohledový úřad.


Kam dál …