Zpracování OÚ dle právního titulu

  1. Oprávněný zájem správce – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. Například zaměstnavatel má oprávněný zájem zpracovávat životopis uchazeče nebo v oprávněném zájmu provozovat kamerový systém.
  2. Plnění právní povinnosti (dle zákona) – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, např. evidence daňových dokladů.
  3. Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Např. zpracovávání údajů pro přípravu smlouvy se zákazníkem nebo doručení objednané zásilky.
  4. Souhlas se zpracováním osobních údajů – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Může se jednat o souhlas zaměstnance se zveřejněním soukromého telefonního čísla ostatním zaměstnancům. Souhlas aplikovat pouze na zpracování, kde nelze uplatnit jiný titul a jeho poskytnutí nesmí podmiňovat dostupnost služby nebo produktu atp. SOUHLAS JE VŽDY DOBROVOLNÝ!
  5. Veřejný zájem – zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce. Například, když obec využívá kamerového záznamu v ulicích pro potírání kriminality.
  6. Životně důležitý zájem – zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Např. těžce zraněný pacient v bezvědomí, který není schopen dát souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem ošetření.