Práva jednotlivců dle GDPR

GDPR poskytuje jednotlivcům několik práv v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Tato práva mají za cíl chránit soukromí a důvěrnost jednotlivců a poskytovat jim větší kontrolu nad tím, jak jsou jejich údaje zpracovávány. Mezi hlavní práva jednotlivců podle GDPR patří:

  1. Právo na informace: Jednotlivci mají právo být informováni o způsobu, jakým jsou jejich osobní údaje zpracovávány, včetně účelu zpracování, kategorií osobních údajů, příjemců, se kterými jsou údaje sdíleny, a dobu uchovávání údajů.
  2. Právo na přístup: Jednotlivci mají právo získat přístup ke svým osobním údajům a informace o tom, jak jsou zpracovány. To zahrnuje právo získat kopii svých osobních údajů a další doplňující informace.
  3. Právo na opravu: Pokud jsou osobní údaje nesprávné nebo neúplné, jednotlivec má právo požadovat opravu těchto údajů správcem.
  4. Právo na vymazání (právo být zapomenut): Jednotlivec má v určitých případech právo požadovat vymazání svých osobních údajů, zejména pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly původně shromážděny, nebo pokud je zpracování nezákonné.
  5. Právo na omezení zpracování: Jednotlivec má právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů v určitých situacích, například pokud je sporná přesnost údajů nebo pokud jednotlivec nesouhlasí se zpracováním.
  6. Právo na přenositelnost údajů: Pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu nebo smlouvy a automatizovaně, jednotlivec má právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a přenést je jinému správci.
  7. Právo vznést námitku: Jednotlivec má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v určitých situacích, jako je zpracování pro účely přímého marketingu.
  8. Právo na rozhodnutí na základě automatizovaného zpracování: Pokud je rozhodnutí o jednotlivci založeno pouze na automatizovaném zpracování (včetně profilování), má jednotlivec právo požadovat lidský zásah, vyjádřit svůj názor a obdržet vysvětlení tohoto rozhodnutí.

Tato práva poskytují jednotlivcům možnost aktivně ovlivňovat způsob, jakým jsou jejich osobní údaje zpracovávány, a chrání je před neoprávněným a nezákonným zpracováním jejich údajů.